نمایش سایدبار

نکات تکمیلی

در این صفحه از مستندات سرویس Django به نکات بیشتری اشاره می کنیم که باعث می شود با این سرویس بیشتر آشنا شوید و تنظیمات آن را به بهترین صورت انجام دهید.

افزایش زمان تایم‌اوت Gunicorn

درصورتی که در سرویس خود با خطای [CRITICAL] WORKER TIMEOUT مواجه شده‌اید و به WORKER TIMEOUT بیشتر از ۳۰ ثانیه نیاز دارید می‌توانید وارد تنظیمات سرویس خود شده و در بخش متغیرها، متغیر GUNICORN_TIMEOUT با مقدار موردنظر خود مقدار دهی کنید.

GUNICORN_TIMEOUT=90

افزایش تعداد ورکر Gunicorn

درصورتی که می خواهید Gunicorn با بیش یک Worker کار کند، می‌توانید وارد تنظیمات سرویس خود شده و در بخش متغیرها، متغیر GUNICORN_WORKERS با مقدار موردنظر خود مقدار دهی کنید.

GUNICORN_WORKERS=2

افزایش تعداد Gunicorn thread

درصورتی که می خواهید Gunicorn با بیش یک thread کار کند، می‌توانید وارد تنظیمات سرویس خود شده و در بخش متغیرها، متغیر GUNICORN_THREADS با مقدار موردنظر خود مقدار دهی کنید.

GUNICORN_THREADS=2

تغییر سطح لاگ Gunicorn

درصورتی که می خواهید سطح لاگ های Gunicorn تغییر دهید، می‌توانید وارد تنظیمات سرویس خود شده و در بخش متغیرها، متغیر GUNICORN_LOG_LEVEL با مقدار موردنظر خود مقدار دهی کنید.

GUNICORN_LOG_LEVEL=info