نمایش سایدبار

تنظیمات NGINX

سرویس های ابری Django چابکان با استفاده از یک Nginx برنامه شما را نمایش می دهند و گاهی اوقات نیاز است تا تنظیمات Nginx با توجه به نیاز های برنامه شما تغییر کند. برای اینکار باید یک فایل با نام nginx.conf در روت اصلی برنامه خود ایجاد کنید و تنظیمات مورد نظر خود را درآن قرار دهید. با این کار هربار که برنامه شما ریستارت شود تنظیمات که برای nginx در نظر گرفته اید جایگزین خواهد شد.

البته در تمام برنامه ها تنظیمات Nginx نیاز نیست و چابکان به صورت خودکار این کار را برای شما انجام می دهد و اگر چیزی غیر از این تنظیمات پیش فرض نیاز دارید باید آن را تغییر دهید.

تنظیمات پیشفرض Nginx توسط چابکان:

server {
  listen 80;
  client_max_body_size 250M;
  server_tokens off;

  location / {
    include /etc/nginx/proxy_params;
     proxy_pass   http://0.0.0.0:3000;
  }

  location /static/ {
    alias /app/static/;
  }

  location /media/ {
    alias /app/media/;
  }
}