نمایش سایدبار

اتصال به سرویس فایل S3

برای متصل کردن لاراول به سرویس فایل S3 باید یکسری تغییرات در پروژه خود اعمال کنید که این تغییرات در این صفحه قدم به قدم خدمت شما شرح داده خواهد شد.

نصب Amazon S3 Driver

برای استفاده از سرویس فایل S3 باید ابتدا با استفاده از دستور زیر کتابخانه مربوط به این سرویس را در پروژه خود نصب کنید.

composer require --with-all-dependencies league/flysystem-aws-s3-v3 "^1.0"

پیکربندی FileSystem

بعد از نصب کتابخانه باید یک FileSystem Driver جدید در فایل config/filesystems.php ایجاد کنید:

'cloud' => env('FILESYSTEM_CLOUD'),
'minio' => [
  'driver' => 's3',
  'endpoint' => env('ENDPOINT_URL'),
  'use_path_style_endpoint' => true,
  'key' => env('ACCESS_KEY'),
  'secret' => env('SECRET_KEY'),
  'region' => env('DEFAULT_REGION'),
  'bucket' => env('BUCKET_NAME'),
],

تنظیم مشخصات سرویس فایل

حالا که FileSystem ایجاد شد باید مشخصات سرویس فایل S3 خود را با استفاده از env ها به لاراول معرفی کنید. که برای اینکار می توانید از فایل .env یا قسمت متغیر های محیطی چابکان استفاده کنید.

FILESYSTEM_CLOUD=minio
ENDPOINT_URL=<API Endpoint>
ACCESS_KEY=<Access Key>
SECRET_KEY=<Secret Key>
DEFAULT_REGION=us-east-1
BUCKET_NAME=<Name of you're bucket>

نحوه‌ی استفاده

اگر تمام مراحل را به درستی انجام داده باشید، تنظیمات سرویس فایل S3 به صورت کامل انجام شده است و می توانید به صورت زیر از آن استفاده کنید:

Storage::disk('minio')->put('sample.txt', 'Contents');