نمایش سایدبار

نکات تکمیلی

در این صفحه از مستندات سرویس Laravel به نکات بیشتری اشاره می کنیم که باعث می شود با این سرویس بیشتر آشنا شوید و تنظیمات آن را به بهترین صورت انجام دهید.

تنظیمات php.ini

برای تغییر در فایل php.ini کافیست یک فایل با نام chabok-php.ini در ریشه (root) فایل های سرویس خود ایجاد کنید و تنظیمات که می خواد در php.ini اعمال شود را در آن درج بفرمایید.

مثال:

upload_max_filesize = "20M"
post_max_size = "25M"
memory_limit = "128M"

بعد از ایجاد این فایل ابتدا باید یکبار سرویس خود را ریستارت نماییید تا تنظیمات انجام شده در این فایل در php.ini شما اعمال شود.

تنظیمات TrustedProxies

در پلتفرم ابری چابکان تمامی درخواست ها به سرویس شما از طریق Reverse proxy های اختصاصی لوکیشن انتخابی سرویس شما انجام می شود. در سرویس لاراول برای معرفی پروکسی ها کافیست فایل app/Http/Middleware/TrustProxies.php را مانند زیر تغییر دهید، تا لاراول شما پروکسی های چابکان را شناسایی نماید.

namespace AppHttpMiddleware;
use IlluminateHttpRequest;
use FideloperProxyTrustProxies as Middleware;
class TrustProxies extends Middleware
{
  /**
   * The trusted proxies for this application.
   *
   * @var array|string
   */
  protected $proxies = '*';
  /**
   * The headers that should be used to detect proxies.
   *
   * @var int
   */
  protected $headers = Request::HEADER_X_FORWARDED_ALL;
}

تنظیمات Queue ها

برای تنظیمات Queue در سرویس ابری لاراول کافیست با استفاده از Supervisor دستور زیر را اجرا نمایید تا Queue های لاراول به درستی فعال شوند. (Supervisor چیست و چطور استفاده می شود)

php /var/www/html/artisan queue:work